شوینده بدون دخالت دست کارواش

چرا باید از شوینده بدون دخالت دست کارواش استفاده کرد؟